top of page
The Digital Product Passport (DPP) is a digital representation of a physical product.
The Digital Product Passport (DPP) is a digital representation of a physical product

DPP Info Hub

Det digitala produktpasset (DPP) är en digital representation av en fysisk produkt som ger tillgång till information om produktens livscykel, såsom dess ursprung, sammansättning och hållbarhetsuppgifter.

The Digital Product Passport (DPP) is a digital representation of a physical product

Reglerande efterlevnad

The Digital Product Passport (DPP) is a digital representation of a physical product

Den nya förordningen om ekodesign kommer att gälla nästan alla produktkategorier och ge en harmoniserad ram för att ställa krav på specifika produktgrupper. Tanken är att produkterna förutom att vara energi- och resurseffektiva, vilket redan krävs, också ska vara mer hållbara, pålitliga, återanvändbara, uppgraderbara, reparerbara, återvinningsbara och lättare att underhålla.

År 2024, den nya lagstiftningen Eco-design Sustainable Product Regulation (ESPR) förväntas antas under den ordinarie lagstiftningsprocessen. Kort därefter kommer reglerna för de första prioriterade produktgrupperna att fastställas i delegerade akter. Efter en deadline på cirka 18 månader efter att de delegerade akterna publicerats – kommer de första produkterna att behöva ha ett digitalt produktpass för att säljas i EU – oavsett var de tillverkas.

De prioriterade produktgrupperna är batterier, textilier, elektronik, byggprodukter, möbler, plast, kemikalier etc. Alla produktgrupper ska före 2030 ha ett digitalt produktpass med några få undantag som livsmedel, läkemedel och djurfoder.

Syftet med DigitalProductPassport.com är att hjälpa företag i denna förändring med aggregerad information och hjälpa till att förenkla de processer företag behöver arbeta igenom för att omvandlingen ska gå smidigt och utan att störa den normala verksamheten.

Group 1171274956 (1).png

Bakgrunden till Digital Product Passport (DPP)

The Digital Product Passport (DPP) is a digital representation of a physical product

Den 11 december 2019 presenterades "The Green Deal" av Europeiska kommissionen för att fungera som en färdplan för att göra EU:s ekonomi hållbar genom att omvandla klimat- och miljöutmaningar till möjligheter inom alla politikområden och göra övergången rättvis för alla.

Frisk luft, rent vatten, frisk jord och biologisk mångfald

The Digital Product Passport (DPP) is a digital representation of a physical product
De förbättringar som Green Deal-strategin kommer att säkerställa

Den "gröna affären" är grunden för tillväxtstrategin som kommer att omvandla EU till ett rättvist och välmående samhälle med en modern, resurseffektiv och konkurrenskraftig ekonomi. Målet och den tydliga avsikten är att det år 2050 inte finns några nettoutsläpp av växthusgaser och ekonomisk tillväxt är frikopplad från resursförbrukning.

Green Deal

Renoverade, energieffektiva byggnader

The Digital Product Passport (DPP) is a digital representation of a physical product

Hälsosam och prisvärd mat

The Digital Product Passport (DPP) is a digital representation of a physical product

Mer kollektivtrafik

The Digital Product Passport (DPP) is a digital representation of a physical product

Renare energi och banbrytande ren teknisk innovation

The Digital Product Passport (DPP) is a digital representation of a physical product

Längre hållbara produkter som kan repareras, återvinnas och återanvändas

The Digital Product Passport (DPP) is a digital representation of a physical product

Framtidssäkrade jobb och kompetensutveckling inför omställningen

The Digital Product Passport (DPP) is a digital representation of a physical product

Globalt konkurrenskraftig och motståndskraftig industri

The Digital Product Passport (DPP) is a digital representation of a physical product

Fördelar med Digitala produktpass

The Digital Product Passport (DPP) is a digital representation of a physical product

Framtida krav på produkters bidrag för att uppnå EU:s klimatmål omfattar tre breda åtgärder:främja hållbar produktdesign, stärka konsumenter och offentliga inköpare och främja cirkularitet i produktionsprocesser.

Det finns många fördelar med DPP. Några listas nedan för olika grupper av användare,

emittenter, kontrollorgan och samhället:

Stödja och hjälpa konsumenter att kunna jämföra produkter och göra hållbara val vid köptillfället och under hela produktens livscykel.

The Digital Product Passport (DPP) is a digital representation of a physical product

Förläng produkternas livslängd.

The Digital Product Passport (DPP) is a digital representation of a physical product
Konsumenter

Spara energi, resurser och kostnader.

The Digital Product Passport (DPP) is a digital representation of a physical product

3

1

Digitala produktpass bidrar till att påskynda den hållbara omställningen med mer hållbar produktion och konsumtionsproduktion och konsumtion med ökad cirkularitet, transparens och spårbarhet.

The Digital Product Passport (DPP) is a digital representation of a physical product

Bidra till att minska påverkan på klimat, miljö och biologisk mångfald.

The Digital Product Passport (DPP) is a digital representation of a physical product
Miljön

Ta bort de mest förorenande produkterna från EU-marknaden.

The Digital Product Passport (DPP) is a digital representation of a physical product

Minska negativa effekter längs produktens värdekedjor.

The Digital Product Passport (DPP) is a digital representation of a physical product

Effektivare administration och lättare att verifiera att produkter överensstämmer med lagkrav.

The Digital Product Passport (DPP) is a digital representation of a physical product
Myndigheter och kontrollorgan

5

Näringsliv gynnas för företag som vill ligga i framkant och har ambitionen att bidra till en hållbar omställning.

The Digital Product Passport (DPP) is a digital representation of a physical product

Ökad transparens gynnar också företag och samarbete mellan olika aktörer i leverantörskedjan.

The Digital Product Passport (DPP) is a digital representation of a physical product
Företag

Resurshantering med effektivare återvinning och avfallshantering ska främja en cirkulär användning av material och resurser.

The Digital Product Passport (DPP) is a digital representation of a physical product

Hälsosammare konkurrens med rättvisa och lika villkor.

The Digital Product Passport (DPP) is a digital representation of a physical product

Minska administrations- och efterlevnadskostnader.

The Digital Product Passport (DPP) is a digital representation of a physical product

Skapa en konkurrensfördel globalt.

The Digital Product Passport (DPP) is a digital representation of a physical product

Minska risken för förfalskning och förenkla produktåterkallelser.

The Digital Product Passport (DPP) is a digital representation of a physical product

2

Frikoppla ekonomisk tillväxt från energi- och resursanvändning.

The Digital Product Passport (DPP) is a digital representation of a physical product

Öka motståndskraften mot yttre stötar, minska beroenden.

The Digital Product Passport (DPP) is a digital representation of a physical product
Fördelar för ekonomin

Stärka marknaden för återvunnet material.

The Digital Product Passport (DPP) is a digital representation of a physical product

4

Att införa ett digitalt produktpasssystem med all data som behöver hanteras kan vara mycket tidskrävande och kostsamt, och huvudverksamheten kan lida. Så det gäller att börja tidigt och jobba smart och systematiskt. Istället för att låta det bli en byråkratisk börda, se till att du som företag får tillväxtmöjligheter från och i den digitala transformationen. När den digitala datan finns på plats i ett företag finns det utmärkta förutsättningar att tillföra värde, bygga in mer tillgång till värdefull information om hela produktens livscykel, förändra affärsmodellen med t.ex. service- och reparationsavtal m.m.

Vad är utmaningar 
med DPP?

The Digital Product Passport (DPP) is a digital representation of a physical product
The Digital Product Passport (DPP) is a digital representation of a physical product
bottom of page